Brugervilkår

Sidst opdateret: 2. december 2023

Disse vilkår og betingelser ("Aftale") angiver de generelle vilkår og betingelser for din brug af webstedet gavemild ("Webstedet"), "Gavemild ApS" mobilapplikation ("Mobilapplikation") og ethvert af deres relaterede produkter og tjenester (samlet "Tjenester"). Denne aftale er juridisk bindende mellem dig ("Bruger", "dig" eller "din") og denne webstedsoperatør og mobilapplikationsudvikler ("operatør", "vi", "os" eller "vores"). Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk enhed, erklærer du, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed til denne aftale, i hvilket tilfælde udtrykkene "Bruger", "dig" eller "din" skal henvise til en sådan enhed. Hvis du ikke har en sådan autoritet, eller hvis du ikke er enig i vilkårene i denne aftale, må du ikke acceptere denne aftale og må ikke få adgang til og bruge tjenesterne. Ved at tilgå og bruge Tjenesterne anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være bundet af vilkårene i denne Aftale. Du anerkender, at denne aftale er en kontrakt mellem dig og operatøren, selvom den er elektronisk og ikke er fysisk underskrevet af dig, og den regulerer din brug af tjenesterne.

Konti og medlemskab

Du skal være mindst 13 år for at bruge tjenesterne. Ved at bruge tjenesterne og ved at acceptere denne aftale garanterer og repræsenterer du, at du er mindst 13 år gammel. Hvis du opretter en konto på Tjenesterne, er du ansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto, og du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der forekommer under kontoen, og alle andre handlinger, der udføres i forbindelse med den. Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at overvåge og gennemgå nye konti, før du kan logge ind og begynde at bruge Tjenesterne. Angivelse af falske kontaktoplysninger af enhver art kan resultere i lukning af din konto. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre brud på sikkerheden. Vi vil ikke være ansvarlige for nogen handlinger eller undladelser fra dig, herunder eventuelle skader af enhver art, der er opstået som følge af sådanne handlinger eller undladelser. Vi kan suspendere, deaktivere eller slette din konto (eller en del heraf), hvis vi fastslår, at du har overtrådt en bestemmelse i denne aftale, eller at din adfærd eller dit indhold ville have en tendens til at skade vores omdømme og goodwill. Hvis vi sletter din konto af de ovennævnte årsager, må du ikke genregistrere dig til vores tjenester. Vi kan blokere din e-mailadresse og internetprotokoladresse for at forhindre yderligere registrering.

Brugerindhold

Vi ejer ingen data, information eller materiale (samlet kaldet "Indhold"), som du indsender på Tjenesterne i løbet af brugen af Tjenesten. Du har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten, integriteten, lovligheden, pålideligheden, hensigtsmæssigheden og intellektuel ejendomsret eller brugsretten til alt indsendt indhold. Vi kan overvåge og gennemgå indholdet på de tjenester, du har indsendt eller oprettet ved hjælp af vores tjenester. Du giver os tilladelse til at få adgang til, kopiere, distribuere, gemme, transmittere, omformatere, vise og udføre indholdet af din brugerkonto udelukkende efter behov med det formål at levere tjenesterne til dig. Uden at begrænse nogen af disse repræsentationer eller garantier har vi ret, men ikke forpligtelsen, til efter eget skøn at afvise eller fjerne indhold, der efter vores rimelige mening overtræder vores politikker eller på nogen måde er skadeligt eller anstødeligt. Du giver os også licens til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre eller distribuere indholdet, som er oprettet af dig eller gemt på din brugerkonto til kommercielle, markedsføringsmæssige eller lignende formål.

Sikkerhedskopier

Vi udfører regelmæssige sikkerhedskopier af webstedet og dets indhold, dog er disse sikkerhedskopier kun til vores egne administrative formål og er på ingen måde garanteret. Du er ansvarlig for at vedligeholde dine egne sikkerhedskopier af dine data. Vi yder ikke nogen form for kompensation for tabte eller ufuldstændige data i tilfælde af, at backups ikke fungerer korrekt. Vi vil gøre vores bedste for at sikre fuldstændige og nøjagtige sikkerhedskopier, men påtager os intet ansvar for denne pligt.

Links til andre ressourcer

Selvom Tjenesterne kan linke til andre ressourcer (såsom websteder, mobilapplikationer osv.), antyder vi ikke, direkte eller indirekte, nogen godkendelse, tilknytning, sponsorering, påtegning eller tilknytning til nogen linket ressource, medmindre det er specifikt angivet heri. Nogle af linkene på Tjenesterne kan være "tilknyttede links". Det betyder, at hvis du klikker på linket og køber en vare, vil operatøren modtage en affiliate-kommission. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke tilbud fra nogen virksomheder eller enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. Vi påtager os intet ansvar eller ansvar for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra andre tredjeparter. Du bør omhyggeligt gennemgå de juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link på Tjenesterne. Dine links til andre off-site ressourcer er på egen risiko.

Forbudte anvendelser

Ud over andre vilkår som angivet i Aftalen er det forbudt dig at bruge Tjenesterne eller Indholdet: (a) til ethvert ulovligt formål; (b) at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige regler, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre vira eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan blive brugt på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af Tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet; (h) at spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl eller scrape; (i) til ethvert obskønt eller umoralsk formål; eller (j) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din brug af Tjenesterne for at overtræde nogen af de forbudte anvendelser.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

"Immaterielle rettigheder" betyder alle nuværende og fremtidige rettigheder, der er tildelt ved lov, almindelig lov eller egenkapital i eller i forbindelse med enhver ophavsret og beslægtede rettigheder, varemærker, design, patenter, opfindelser, goodwill og retten til at sagsøge for bortfald, rettigheder til opfindelser, brugsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, i hvert enkelt tilfælde, uanset om de er registrerede eller uregistrerede og inklusive alle ansøgninger og rettigheder til at ansøge om og blive givet, rettigheder til at kræve prioritet fra sådanne rettigheder og alle lignende eller tilsvarende rettigheder eller former for beskyttelse og ethvert andet resultat af intellektuel aktivitet, som eksisterer eller vil eksistere nu eller i fremtiden i nogen del af verden. Denne aftale overfører ikke til dig nogen intellektuel ejendom, der ejes af operatøren eller tredjeparter, og alle rettigheder, titler og interesser i og til sådan ejendom forbliver (som mellem parterne) udelukkende hos operatøren. Alle varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med tjenesterne, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende operatøren eller dennes licensgivere. Andre varemærker, servicemærker, grafik og logoer, der bruges i forbindelse med tjenesterne, kan være varemærker tilhørende andre tredjeparter. Din brug af tjenesterne giver dig ingen ret eller licens til at reproducere eller på anden måde bruge nogen af operatørens eller tredjeparts varemærker.

Ansvarsbegrænsning

I det fulde omfang tilladt i henhold til gældende lov, vil operatøren, dens tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere under ingen omstændigheder være ansvarlige over for nogen person for indirekte, tilfældige, særlige, straffe-, dæknings- eller følgeskader (inklusive, uden begrænsning, skadeserstatning for tabt fortjeneste, omsætning, salg, goodwill, brug af indhold, indvirkning på forretningen, forretningsafbrydelse, tab af forventede besparelser, tab af forretningsmulighed), uanset hvad der er forårsaget, under enhver teori om ansvar, herunder uden begrænsning, kontrakt, erstatningsansvar, garanti, brud på lovbestemt pligt, uagtsomhed eller andet, selvom den ansvarlige part er blevet informeret om muligheden for sådanne skader eller kunne have forudset sådanne skader. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil det samlede ansvar for operatøren og dens tilknyttede selskaber, embedsmænd, medarbejdere, agenter, leverandører og licensgivere i forbindelse med tjenesterne være begrænset til et beløb, der ikke er større end én dollar eller beløb, der faktisk er betalt kontant af dig til operatøren i den forudgående periode på en måned forud for den første begivenhed eller hændelse, der giver anledning til et sådant ansvar. Begrænsningerne og udelukkelserne gælder også, hvis dette retsmiddel ikke fuldt ud kompenserer dig for eventuelle tab eller mislykkes med dets væsentlige formål.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde operatøren og dens tilknyttede selskaber, direktører, embedsmænd, ansatte, agenter, leverandører og licensgivere skadesløse fra og imod ethvert ansvar, tab, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, påløbet i forbindelse med eller opstået som følge af tredjeparts påstande, påstande, handlinger, tvister eller krav fremsat mod nogen af dem som følge af eller relateret til dit indhold, din brug af tjenesterne eller enhver forsætlig forseelse fra din side.

Adskillelighed

Alle rettigheder og begrænsninger indeholdt i denne aftale kan udøves og er kun gældende og bindende i det omfang, de ikke overtræder nogen gældende love og er beregnet til at blive begrænset i det omfang, det er nødvendigt, så de ikke vil gøre denne aftale ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves. Hvis en bestemmelse eller del af en bestemmelse i denne aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, er det parternes hensigt, at de resterende bestemmelser eller dele deraf skal udgøre deres aftale med hensyn til emnet heraf, og alle sådanne resterende bestemmelser eller dele heraf forbliver i fuld kraft og virkning.

Konfliktløsning

Dannelsen, fortolkningen og udførelsen af denne aftale og eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt den materielle og processuelle lovgivning i Danmark uden hensyntagen til dens regler om konflikter eller lovvalg og, i det omfang det er relevant, dansk lovgivning. Den eksklusive jurisdiktion og værneting for sager relateret til genstanden herfor er domstolene i Danmark, og du underkaster dig hermed sådanne domstoles personlige jurisdiktion. Du giver hermed afkald på enhver ret til en nævningeting i enhver sag, der udspringer af eller er relateret til denne aftale. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer gælder ikke for denne aftale.

Ændringer og tillæg

Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale eller dens vilkår relateret til tjenesterne til enhver tid efter vores skøn. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, såsom gennem de kontaktoplysninger, du har angivet.

En opdateret version af denne aftale træder i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen af den reviderede aftale, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af Tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede aftale (eller en sådan anden handling specificeret på det tidspunkt) vil udgøre dit samtykke til disse ændringer.

Accept af disse vilkår

Du anerkender, at du har læst denne aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at tilgå og bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, er du ikke autoriseret til at få adgang til eller bruge tjenesterne.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne aftale, opfordrer vi dig til at kontakte os ved at bruge nedenstående oplysninger:

info@gavemild.dk

Dette dokument blev sidst opdateret den 3. februar 2023